Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Szanowni Pastwo Dyrektorzy oraz Rady Pedagogiczne

Aktualna lista z zakadce "Lista placwek i ich konsultantw w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej z ramienia PPP w Zabrzu"

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 14:16)

 

postheadericon Witam w Nowym Roku Szkolnym !

 

    Pocztek wrzenia zawsze ju bdzie si kojarzy z rozpoczciem nowego roku szkolnego. Dobrze jest, kiedy te skojarzenia maj pozytywny charakter i pobudzaj do radosnego wyjcia na spotkanie z przyjacimi, a take nauczycielami. Chc wierzy, e wanie takie emocje i uczucia towarzysz naszym dzieciom i uczniom, a zdecydowana wikszo z nich wybiera si do szkoy jak do miejsca, gdzie moe si wiele nowego nauczy, zaobserwowa, ale take dowiadczy. Tak jak nam, dorosym - praca, tak uczniom - szkoa dostarcza mnstwo rnorodnych, codziennych zdarze wpywajcych na emocje, myli, zachowania i w ostatecznoci decyzje. Szkoa jest miejscem rozwoju i to nie tylko poznawczego i intelektualnego, ale take emocjonalnego i spoecznego. Jest rodowiskiem, gdzie mody czowiek uczy si podstaw dorosego ycia, zmaga si z problemami i kopotami, prbuje nowych sytuacji spoecznych w miar bezpiecznych, dla niego, warunkach.
    Najwiksze emocje towarzysz tym dzieciom, ktre debiutuj w roli ucznia. Pjcie do nowej szkoy, nowego miejsca, nowych osb, musi pobudza ciekawo, stwarza pole do  nowych dowiadcze, a w takiej sytuacji mona si czu niepewnie i nieswojo. Aby pomc dziecku w oswojeniu si z now sytuacj w jego yciu, warto postara si o przyblienie mu nowego rodowiska, w ktrym spdzi wiele lat modego ycia. Mona wybra si wczeniej do budynku szkolnego, pokaza teren boiska szkolnego, sprbowa zaznajomi si z przyszymi koleankami i kolegami z klasy, bd szkoy, porozmawia z dzieckiem o jego obawach i przemyleniach. Bardzo istotne znaczenie ma budowanie pozytywnego klimatu wok szkoy. Warto wprowadza do rozmw z  naszym przyszym uczniem, osobiste, pozytywne dowiadczenia z awy szkolnej.  Podkrelajmy, e szkoa jest miejscem bardzo atrakcyjnym, gdzie mona spotka wielu, nowych przyjaci i radonie oraz ciekawie spdza czas.
    Przed podjciem nauki szkolnej warto dopilnowa kilku spraw. Przede wszystkim  sprawdzi stan zdrowia dziecka. Warto wybra si  do okulisty i laryngologa, aby zweryfikowa stan wzroku i suchu. Zalecam take kontakt z logoped, a by moe konsultacj psychologiczn. Te porady pozwol na wyeliminowanie pniejszych trudnoci szkolnych.  Istotne znaczenie dla przyszej edukacji dziecka maj take odpowiednie warunki do nauki w domu. Najkorzystniej, jeli crka lub syn, maj swj wasny pokj, jednak nie zawsze jest to moliwe. Wtedy naley wygospodarowa takie miejsce, gdzie bdzie mona spokojnie skoncentrowa si na odrabianiu lekcji i nauce. Taki kcik do nauki najlepiej sporzdzi  blisko okna, tak, aby wiato padao z lewej strony na biurko dziecka, a jeli dziecko jest leworczne, to okno powinno by z prawej strony. Pomylmy take o pkach lub regaach  na ksiki, a take o tym, aby przy odrabianiu lekcji nasze dziecko nie byo rozpraszane przez docierajce zakcenia. Dla przyszej kariery edukacyjnej ucznia, wany jest nie tylko pierwszy etap szkoy, ale take wdroenie go do systematycznej i zdyscyplinowanej pracy domowej. Warto wic wykorzysta pierwsze dni szkoy do stworzenia jak najkorzystniejszego wraenia zwizanego z nauk i zdobywaniem wiedzy. Przecie szkoa moe by miejscem wspaniaych wrae i rdem wielu sukcesw. 

W rozpoczynajcym si roku szkolnym, ycz wszystkim uczniom, rodzicom, a take nauczycielom wspaniaych, wsplnie spdzonych dni, dajcych wiele radoci i satysfakcji z nowych, nie tylko szkolnych dowiadcze.

                                                                  Urszula Koszutska

Poprawiony (poniedziałek, 13 sierpnia 2012 07:30)

 

postheadericon KIEDY DZIECKO IDZIE DO PRZEDSZKOLA

JAK RODZIC MOE POMC I ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWA SWOJE DZIECKO

Moment w ktrym trzyletnie lub starsze dziecko rozpoczyna edukacj w przedszkolu jest zazwyczaj trudny zarwno dla niego, jak i jego rodzicw. Wymaga bowiem zmiany w dotychczasowym rytmie dnia, przystosowania si do nowych regu, wie si z rozk i tsknot. Warto wic wczeniej zadba, by ta zmiana w yciu dziecka i rodziny, bya rdem pozytywnych uczu i doprowadzia do szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunkw i zasad panujcych w przedszkolu.


Aby tak si stao proponuj:
? W okresie wakacyjnym poprzedzajcym posanie dziecka do przedszkola prosz uprzedzi go o zmianie w jego yciu i w prosty sposb opowiedzie mu o przedszkolu - co to za miejsce, co dzieci robi w przedszkolu, kto si nimi opiekuje, jakie panuj zwyczaje (posiki, szatnia, ?leakowanie? itp.). Warto posuy si wasnymi wspomnieniami oraz zdjciami z tego okresu.
? Bardzo pomocne jest zakupienie jednej z wielu dostpnych na rynku bajek dla dzieci, w ktrych gwny bohater zaczyna uczszcza do przedszkola (np. ? Tupcio Chrupcio przedszkolak na medal?) i tak czsto i dugo jak dziecko tego chce, czyta mu bajk i rozmawia z nim na temat tego co to jest przedszkole.
? Wybra si z dzieckiem na zwiedzanie przedszkola lub uczestniczy z nim w specjalnym dniu otwartym lub zajciach adaptacyjnych (przedszkola zazwyczaj oferuj ktr z tych form). Naley pamita, aby zwrci uwag dziecka i zainteresowa go nowymi, atrakcyjnymi zabawkami, zajciami organizowanymi przez nauczyciela, moliwoci poznania nowych kolegw i koleanek, ale take pokaza inn ni w domu toalet (ktra moe wzbudzi jego niepokj). Po tak zorganizowanej wycieczce prawdopodobnie dziecko nie bdzie mogo doczeka si, by zacz chodzi do przedszkola. Zwyciy bowiem ciekawo, a wszystkie moliwe obawy dziecka zwizane z nowym miejscem zostan zmniejszone, przez fakt jego poznania.
? Rozwija samodzielno dziecka w zakresie czynnoci samoobsugowych: jedzenia, rozbierania i ubierania si, korzystania z toalety. Kady, nawet najdrobniejszy sukces dostrzega, chwali i wiza z gotowoci, by pj do przedszkola (potrafisz?.., jeste ju tak duy (a), e moesz pj do przedszkola). Korzystne jest by pjcie do przedszkola byo postrzegane przez dziecko jako swoistego rodzaju awans, wkroczenie w ?dorose? dziecistwo.
? W okresie pierwszych dni w przedszkolu przygotowa si na pacz dziecka lub na jego brak, co czsto wie si z wystpujc po kilku dniach odmow uczszczania przez dziecko do przedszkola, gdy zaspokoi ju ono swoj ciekawo. Wane jest, by zaakceptowa uczucia dziecka, nie zaprzecza im (dziecko ma prawo paka, tskni, nie chcie chodzi do przedszkola), a jednoczenie nie naley nadmiernie koncentrowa na tych uczuciach uwagi osoby dorosej. Wspiera dziecko, nazywa je, by uwiadomi mu co czuje, zada sobie pytanie ?dlaczego pacze??, poniewa przyczyny paczu dziecka mog by bardzo rne i w odpowiedni sposb stara si mu pomc. Jednoczenie odwraca uwag dziecka i wskazywa na inne dowiadczenia przedszkolne ? to e piewa nowe piosenki, bawi si w now zabaw itp. oraz podkrela jego osignicia.
? Uzbroi si w spokj i cierpliwo. Dziecko potrzebuje czasu, by przyzwyczai si do przedszkola (okres adaptacyjny moe trwa okoo miesica). W tym czasie mog towarzyszy mu emocje smutku zwizane z rozk z rodzicami, zoci na rodzicw, lku, e nie zostanie odebrane i z pewnoci wiele innych. Warto wypracowa z dzieckiem rytua poegnania si w przedszkolu (nie przedua tego czasu), ustali kto i kiedy bdzie go zaprowadza i przyprowadza z przedszkola, pamitajc, i dziecko nie zna si na zegarku (np. ?przyjd po ciebie, gdy skoczysz je obiad?, informacje te musz by konkretne i bezwzgldnie naley przestrzega umwionego czasu).
? Rodzice powinni w tym czasie zda sobie spraw z uczu, ktrych dowiadczaj w zwizku z uczszczaniem ich dziecka do przedszkola i oddzieli swoje emocje od uczu dziecka np. jeli matka jest smutna, pacze lub denerwuje si przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola, moe warto, by robi to spokojniejszy ojciec.
? Jeli mamy podejrzenie, e nasze dziecko jest szczeglnie wraliwe i moe trudniej adaptowa si do przedszkola, z gry zaplanujmy krtszy czas jego pobytu w przedszkolu, stopniowo go wyduajc.
? Codziennie powicajmy dziecku uwag i czas na wspln z nim zabaw, czytanie mu, aktywno na wieym powietrzu, okazujmy i mwmy mu o naszej mioci. Po jakim czasie moe si okaza, e niejeden ?dorosy? maluch woli kontakt z rwienikami w przedszkolu, gry i zabawy proponowane przez nauczyciela, wsplne piewanie, ni czas spdzany w domu.

Katarzyna Pankiewicz

Poprawiony (piątek, 30 sierpnia 2013 15:30)

 

postheadericon Z okazji zakoczenia roku szkolnego 2011/2012


Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom
i Pracownikom szk i placwek owiatowych

skadamy najserdeczniejsze podzikowania za caoroczn wspprac i liczymy na dalsz w nowym roku szkolnym, yczc jednoczenie, udanego wypoczynku i niezapomnianych wrae.


Wszystkim Uczniom
zabrzaskich szk

yczymy wesoych, sonecznych i bezpiecznych wakacji, umiechu na co dzie oraz szczliwego powrotu do szkoy.


Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

wraz z zespoem


Poprawiony (czwartek, 21 czerwca 2012 08:14)

 

postheadericon ?Spotkania Pokole? w zabrzaskiej Poradni

W dniu 1 czerwca 2012 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu odbyo si spotkanie w ramach V Metropolitalnego wita Rodziny pt. ?Spotkania Pokole?. Koordynatorami imprezy byy Pani Zuzanna Bizuk oraz Pani Joanna Dorocicz.

Uczestnicy konferencji na pewno znaleli spord programu to, co interesowao ich najbardziej. Spotkanie rozpoczo si przedstawieniem Modzieowej Grupy ?Jestem?, prowadzonej przez Pani Boen Gogolin, podczas ktrego zaprezentowali psychodram ?Dzieci z szafy?. Modzie poruszaa problemy lku spoecznego, wycofywania si z ycia rwieniczego, zamykania si w swoim wiecie, o tsknocie za bliskoci z drugim czowiekiem.

alt

W czci merytorycznej Pani Dyrektor Urszula Koszutska wygosia wykad na temat rodziny oraz cykli ycia maeskiego i rodzinnego, a Pani Joanna Spisak ? psycholog przedstawia problem zjawiska hikikomori, ktry wie si z wycofaniem spoecznym, jest chorob spoeczn, dotykajc spoeczestwo wysokorozwinite.

altalt

Dla najmodszych pracownicy poradni oraz Modzieowe Centrum Dowodzenia przygotowali atrakcje, w ktrych dzieci chtnie bray udzia. Zosta zorganizowany konkurs plastyczny, podczas ktrego powstay prace na temat ?Mocne strony mojej rodziny?.


alt

Na par godzin budynek poradni zamieni si w statek kosmiczny. Dziki Panu Sawomirowi Piwowarkowi oraz Pani Celinie Bartoszek dzieci wcieliy si w rol kosmicznych kolonistw, ktrzy poprzez rozwizywanie zada podali na planet Antarksis.

alt

Rodzice i dziadkowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Pani Magorzat Boruc oraz Pani Janin Wysock, w wyniku ktrego powstay pikne, wychowawcze drzewa genealogiczne.


alt

Uroczysto zostaa uwietniona sodkim poczstunkiem oraz nagrodami dla dzieci, zorganizowanymi przez Stowarzyszenie Aiuto w Zabrzu, PGNiG ? Gazownia Zabrzaska, Agencj Ergo Hestia w Zabrzu oraz Agencj Allianz w Gliwicach. Serdecznie dzikujemy za wsparcie sponsorw.

Wszystkim uczestnikom oraz sponsorom serdecznie dzikujemy.

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.


Poprawiony (wtorek, 05 czerwca 2012 09:36)

 
Więcej artykułów…